[Billede af firmalogo]  

Startside Op Feedback Søg Login

Grøn forhandlerpolitik
Vi er altid i bevægelse....

 

Startside
Op
VOTACO
Artikler
Landkort og foto
Personale
Foredrag
Info
Musik til festen

                                                                

  GRØN FORHANDLERPOLITIK

 

Ege-Data Consult ApS besluttede i foråret 1999 at indføre miljøindkøb. Som en del af vores overordnede formål vedtog vi en miljøpolitik, hvor der bl.a. står at "Ege-Data Consult ApS lægger miljøhensyn til grund for indkøb og stiller derfor krav til sine leverandørers miljøpræstationer". Denne grønne indkøbspolitik er en konsekvens af ovenstående mål i miljøpolitikken. Denne politik søges gennemført i alle transaktioner gennemført af Ege-Data Consult ApS

 

1. Den grønne forhandlerpolitiks formål

Formålet med denne grønne forhandlerpolitik er, gennem krav til varer, tjenesteydelser og leverandører, at fremme produktionen og anvendelsen af miljøvenlige produkter.

I betingelserne indgår en afvejning af miljøforhold, den bedst mulige kvalitet, i den rette mængde, til det bestemte formål, på det rette tidspunkt og sted sammenholdt med rette pris.

Den grønne forhandlerpolitik kan ikke stå alene, men skal altid ses i sammenhæng med den overordnede strategi, som ledelsen lægger for Ege-Data Consult ApS.

2. Målsætning

Ege-Data Consult ApS sigter mod at købe/sælge varer og tjenesteydelser, som i deres vej gennem systemet påvirker miljøet mindst muligt. Dette indebærer, at Ege-Data Consult ApS ved indkøb af varer og tjenesteydelser – udover pris, kvalitet, leveringssikkerhed, driftsomkostninger og service – ligeledes skal inddrage miljøforhold ved indgåelse af aftaler, hvilket skal forstås som den miljøbelastning, der er knyttet til produktets tilblivelse, anvendelse, mulighed for genbrug og bortskaffelse (hvilket Ege-Data Consult ApS også tager sig af).

Kunderne skal opleve, at bevidsthed om miljøbelastning er en konkurrencemæssig fordel, når de handler med Ege-Data Consult ApS. Ege-Data Consult ApS vil senere udarbejde handlingsplaner for opfyldelse af målsætningen.

Målsætningen søges opnået gennem en bevidst inddragelse af miljøforhold ved indkøb, hvorfor strategien er:

·         At prioritere leverandører der udviser en positiv holdning til og aktiv rolle i at nedbringe deres miljøbelastning

·         At vælge produkter, der er produceret under hensyntagen til en minimering af miljøbelastningen.

·         Ege-Data Consult ApS skal støtte sig til og benytte de gængse vejledninger og andre undersøgelser, som  Miljøstyrelsen har udarbejdet inden for en lang række områder, der anviser retningslinier for minimering af miljøbelastningen ved produktion af elektroniske enheder. Det bør tilstræbes, at miljøbelastningen er minimal i hele produktets brugsperiode, som omfatter følgende faser:

·         Råstofudvinding

·         Produktion

·         Distribution 

·         Bortskaffelse

 

3. Den grønne forhandlerpolitiks omfang og afgrænsning

Den grønne forhandlerpolitik omfatter samtlige indkøb/salg af varer og tjenesteydelser, der foretages af Ege-Data Consult ApS.

 

3.1. Planlægning og koordinering

For at sikre de optimale muligheder i forbindelse med indgåelse af leverandøraftaler, skal planlægning af indkøb/salg finde sted i så god tid, at Ege-Data Consult ApS kan sikre de bedste økonomiske leverandøraftaler og dermed også de mest fordelagtige salg.

 

4. Den grønne forhandlerpolitiks indhold

Til opfyldelse af den grønne forhandlerpolitiks formål søges der indgået aftaler med leverandørerne til Ege-Data Consult ApS med henblik på at opnå

·         de bedst mulige miljøbetingelser

·         de bedst mulige priser

·         de bedst mulige leveringsbetingelser

·         de bedst mulige salgsbetingelser

·         de bedst mulige servicebetingelser

Varesortimentet søges standardiseret, ligesom aftaler koordineres for så vidt angår løbetid, betalingsbetingelser m.v.

 

5. Indkøbsorganisationens opbygning

Til at koordinere Ege-Data Consult ApS’s indkøb i henhold til den grønne forhandlerpolitik er der nedsat en tværgående indkøbsgruppe med repræsentanter fra bestyrelse og medarbejdere.

 

6. Indgåelse af aftaler og deres anvendelse

Leverandøraftaler og sammensætningen heraf søges afdækket via kundeinddragelse og markedsanalyser.

Indkøbsgruppen koordinerer arbejdet og er ansvarlig for information om indgåede aftaler til samtlige afdelinger i Ege-Data Consult ApS.

Aftaleperioder kan afhænge af varetype og af de økonomiske og servicemæssige    betingelser. Hyppige leverandørskift søges undgået af hensyn til  brug af aftalerne.

 

7. Forhold til leverandører/kunder

Der anvendes en saglig, åben og etisk/hæderlig holdning til leverandør-/kundesiden, således at der samarbejdes om løsning af de indkøbsmæssige spørgsmål og således at samarbejdet bevirker en gensidig tillid.

Grundlaget for forhold til kunderne bygger på ønsket om at skabe stabile forbindelser til institutioner, private og firmaer.

Leverandørudvælgelsen sker som minimum altid med udgangspunkt i følgende vigtige faktorer, nævnt i uprioriteret rækkefølge:

·         Miljøforhold

·         Konkurrencedygtige priser.

·         Stabil i overholdelse af aftalte leveringstider.

·         Leverancekvalitet svarende til aftalte standarder.

·         Service og generel back-up.

·         Visioner.

 

Jørn Christiansen

Direktør

Ege-Data Consult ApS

 

 

 
Send e-mail til rune@ege-data.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.
Copyright © 2013 Ege-Data Consult ApS
Senest opdateret: 28. august 2009